Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki1.jpg

REGULAMIN CZYTELNI I CZYTELNI REGIONALNEJ
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 • 1
  Postanowienia ogólne
 1. Z Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej mogą korzystać:
  – osoby pełnoletnie
  – osoby małoletnie od lat 13,
  które zostały Czytelnikami Biblioteki poprzez złożenie karty zobowiązania.
  Karta zobowiązania jest to dokument zawierający: dane osobowe Czytelnika (nazwisko i imię, datę urodzenia, adres zameldowania i zamieszkania
  z kodem, PESEL, telefon, adres e-mail, statystyczny rodzaj pracy określający grupę społeczno – zawodową) oraz nr Czytelnika; dane Administratora Danych, oświadczenia Czytelnika, że zapoznał się z Regulaminem Biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody;
  Karta Zobowiązania zawiera dodatkowo, zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych Biblioteki i ewentualnych roszczeń;
 2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne z wyjątkiem usług reprograficznych objętych cennikiem .
 3. Warunkiem korzystania z Czytelni jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej z kodem kreskowym, która zostaje u Bibliotekarza na czas korzystania z Czytelni.
  Karta biblioteczna jest to dokument sporządzony na podstawie karty zobowiązania i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym umożliwiającym wypożyczanie oraz korzystanie z usług bibliotecznych.
 • 2
  Przetwarzanie danych (RODO)
 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim z siedzibą ul. Piłsudskiego 1a 05-300 Mińsk Mazowiecki, w imieniu Administratora Danych działa Dyrektor Biblioteki – Elżbieta Sieradzińska.
 2. Dane Czytelników wykorzystywane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Czytelników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania informacji o grupie społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.) Dane Czytelników gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz usunięciu danych z bazy na pisemny wniosek po uprzednim uregulowaniu zaległości książkowych i uiszczeniu kar umownych.
 4. W sprawach spornych przysługuje Czytelnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
 6. Czytelnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych zgodnie ze stanem faktycznym.
 7. Z Czytelni nie mogą korzystać:
  – osoby, które swoim zachowaniem zakłócają pracę Czytelnikom i pracownikom Czytelni

– osoby, które są pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych

– osoby, u których w domu panuje choroba zakaźna.

 • 3
  Czytelnika obowiązuje:
 1. Pozostawienie w szatni wierzchniego okrycia, plecaków, toreb, siatek, parasoli itp.
 2. Informowanie o wnoszeniu do Czytelni własnych wydawnictw.
 3. Zakaz wynoszenia poza obręb Czytelni materiałów bibliotecznych.
 4. Zgłaszanie bibliotekarzowi uszkodzeń zauważonych w udostępnionych zbiorach.
 5. Zachowanie ciszy.
 6. Wyciszenie telefonów komórkowych i opuszczenie Czytelni na czas rozmowy telefonicznej.
 7. Zakaz spożywania posiłków poza wyznaczonym miejscem.
 8. Po zakończeniu korzystania zwrócenie wykorzystywanych materiałów bibliotecznych dyżurującemu bibliotekarzowi i odbiór karty bibliotecznej.

Materiały biblioteczne są to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego
i sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, multimedia, filmy, audiobooki, zbiory elektroniczne dostępne w sieci, gry planszowe

 1. Dbałość o udostępniane materiały biblioteczne.
 2. Pokrycie kosztów uszkodzonych materiałów bibliotecznych, których wysokość określa kierownik Czytelni w zależności od stopnia uszkodzenia i wartości wydawnictwa. Na sumy wpłacone z tytułu odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 • 4
  Czytelnik ma prawo:
  Uzyskać informacje o zasobach informacyjnych, bibliograficznych i regionalnych oraz katalogach komputerowych.
 1. Korzystać ze zbiorów Czytelni oraz przyniesionych ze sobą wydawnictw.
 2. Zamówić książki i czasopisma niebędące w wolnym dostępie.
 3. Korzystać z własnego sprzętu (np. z laptopa) za wiedzą i zgodą dyżurującego bibliotekarza i w wyznaczonym do tego miejscu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież, utratę danych lub uszkodzenie osobistego sprzętu związane  z korzystaniem z niego w Bibliotece. 
 4. Czytelnik może korzystać z komputerów i Internetu na zasadach określonych w §6 niniejszego Regulaminu.
 5. Czytelnik może korzystać z Gralni na zasadach określonych w §7 niniejszego Regulaminu.
 • 5
  Usługi reprograficzne
 1. Materiały biblioteczne można kopiować po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 2. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone w granicach dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim.

Kopiowanie to:

 1. Kserowanie – odpłatnie wg cennika. Biblioteka wykonuje kserokopie wyłącznie materiałów bibliotecznych.
 2. Skanowanie – odpłatnie wg cennika. Biblioteka wykonuje skany wyłącznie materiałów bibliotecznych.
 3. Fotografowanie aparatem cyfrowym bez flesza i statywu lub telefonem komórkowym – nieodpłatnie po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
 4. Wydruki z Internetu – odpłatnie wg cennika.
 5. Kserowanie i skanowanie wykonuje dyżurujący bibliotekarz
 6. Materiały do kserowania i skanowania należy zgłosić nie później niż 30 minut przed zamknięciem Czytelni. Późniejsze zgłoszenia będą realizowane następnego dnia.
 7. Odpłatność za usługi wymienione w pkt. a,b,d jest określona w cenniku stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.
 8. Na sumy wpłacone z tytułu kopiowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
 • 6
  Udostępnianie zbiorów na zewnątrz:
 1. W ramach usługi „Książka na weekend” Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 3 książki na czas od piątku danego tygodnia godz. 12.00 do poniedziałku godz. 20.00 następnego tygodnia.
  a) Warunkiem wypożyczenia jest każdorazowo pozostawienie zwrotnej kaucji w wysokości 30zł. Kaucja jest zwrócona Czytelnikowi po zwrocie książek. Czytelnik, wpłacający kaucję, otrzymuje stosowne pokwitowanie, które winien jest okazać przy jej wypłacaniu.
  Kaucja nie jest oprocentowana i jej zwrot nie uwzględnia skutków inflacji.
  Jeżeli czytelnik nie zwróci książek w terminie, zostanie pobrana kara pieniężna w wysokości 1zł od książki za każdy dzień zwłoki.
  Kaucja przepada na rzecz Biblioteki, jeśli książka nie zostanie zwrócona w ciągu 7 dni roboczych od przewidzianej daty zwrotu.
  b) Ostateczna decyzja o wypożyczeniu danej książki, zwłaszcza egzemplarzy szczególnie cennych, podręczników, albumów, zbiorów regionalnych, pozostaje w gestii Bibliotekarza.
 1. Czytelnik może wypożyczyć   płyty DVD, kompakty muzyczne i inne multimedia – razem 5 egzemplarzy (max. 3 filmy), na czas 3 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia wypożyczenia do 7 dni roboczych, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników i nie minął termin ich zwrotu.

  a) Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan mediów przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 2. b) Wybrane multimedia Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza i także jemu je zwraca. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia mediów odpowiada Czytelnik.
 3. Czytelnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypożyczeń płyt DVD na okres 1 miesiąca Czytelnikowi, który nie zwrócił płyt w terminie.
 • 7
  Zasady korzystania z komputerów i Internetu
 1. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 2. W przypadku większej ilości osób chętnych do korzystania z zasobów komputerowych w Czytelni, pracownik Biblioteki może skracać czas trwania sesji do 1 godziny.
 3. Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje zakaz spożywania napojów
  i artykułów spożywczych.
 4. Wyszukiwania internetowe mają służyć celom informacyjnym i edukacyjnym. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach komercyjnych.
 5. Pracownik biblioteki ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 6. Nieprawidłowości lub uszkodzenia sprzętu komputerowego bądź oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi biblioteki. Wszelkie komunikaty
  o obecności wirusów prosimy natychmiast przekazać pracownikowi Biblioteki.
 7. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera należy powiadomić o tym pracownika Biblioteki bez podejmowania próby naprawy.
 8. Czytelnik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych bądź go wydrukować. Sporządzanie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem.
 9. Po zakończeniu sesji komputer powinien być pozostawiony w konfiguracji zastanej.
 10. Komputery wyłączają się automatycznie o godzinie 20.00 od pn. do pt. lub o godzinie 16.00 w soboty. W przypadku tworzenia dokumentów należy zadbać o ich wcześniejsze zapisanie.
 11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji komputerowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne oraz pozostawione nośniki pamięci itp.

Użytkownikowi zabrania się:

 1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
 2. Wykorzystywania Internetu do działalności i wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie, itp.)
 3. Kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki oraz innych plików i programów, których ściąganie powoduje łamanie praw autorskich.
 4. Korzystania z oprogramowania typu P2P ( emule, torrent itp.).
 5. Przesiadania się na inne stanowisko komputerowe bez uprzedniego poinformowania bibliotekarza.

Odpowiedzialność użytkowników

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełniane przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu. W przypadku nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Pracownik biblioteki może odmówić dostępu do komputera jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z regulaminem.
 • 8
  Zasady korzystania z Gralni

GRALNIA to sala, w której Czytelnicy uprawnieni do korzystania z Czytelni mogą grać w gry planszowe, słuchać muzyki z płyt CD oraz z płyt winylowych. Gry oraz płyty są udostępniane wyłącznie na miejscu.

Gry planszowe

 1. Wybraną grę udostępnia bibliotekarz.
 2. W grę może grać jednocześnie max. 6 osób.
 3. Możliwe jest telefoniczne lub osobiste zarezerwowanie stolika do gry na czas max. 2 godz. w godzinach pracy Czytelni.
 4. Po zakończeniu gry wszystkie elementy (pionki, kostki, karty, plansze) powinny być zebrane i zwrócone Bibliotekarzowi.

Muzyka

 1. Płyty CD oraz płyty winylowe podaje bibliotekarz na podstawie wybranych przez użytkownika okładek.
 2. Bibliotekarz uruchamia odtwarzacze i zmienia płyty.
 3. Użytkownik może odsłuchać własne płyty jeśli są w dobrym stanie technicznym.

Użytkownikowi zabrania się:

 1. Samodzielnego włączania/wyłączania urządzeń w GRALNI.
 2. Kopiowania na prywatne nośniki zawartości płyt CD i płyt winylowych
 3. Wynoszenia poza Czytelnię elementów gier planszowych lub płyt muzycznych.
  Odpowiedzialność użytkowników
  1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub

nadużycia popełniane przy korzystaniu z udostępnionych płyt winylowych, płyt CD oraz gier planszowych; w przypadku nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
2. W przypadku zniszczenia gry czytelnik ma obowiązek kupić taką samą lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej zniszczonej gry.

 1. W przypadku zniszczenia płyty CD lub płyty winylowej czytelnik ma obowiązek kupić taką samą lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej zniszczonej płyty.
 2. Pracownik biblioteki może odmówić dostępu do odtwarzacza lub gier planszowych jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z regulaminem.
 • 9
  Wypożyczanie Czytaków
 1. Biblioteka wypożycza Czytaki (odtwarzacze cyfrowych książek mówionych) jedynie Czytelnikom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
 2. Czytak jest wypożyczany na max. 30 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu pod warunkiem, że inny Czytelnik nie oczekuje w kolejce.
 3. Osoby nieoddające urządzenia w terminie, nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka.
 4. Z chwilą wypożyczenia, Czytelnik staje się za niego odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został wypożyczony
 5. W wypadku uszkodzenia Czytaka, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy.
 6. W wypadku zgubienie lub całkowitego zniszczenia, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości urządzenia.
 • 10
  Postanowienie końcowe
 1. Bibliotekarz Czytelnii ma prawo odmówienia wypożyczenia książki i świadczenia innych usług bibliotecznych osobom z kontem obciążonym zaległościami książkowymi w pozostałych działach MBP w Mińsku Mazowieckim.
 1. Czytelnik niestosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

Mińsk Mazowiecki, dnia …………………………

REGULAMIN

Uczestnictwa w  warsztatach/spotkaniach/lekcjach Czytelni

 1. Zajęcia są przeznaczone dla Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Maz., którzy ukończyli 13 lat i posiadają ważną kartę biblioteczną.
 2. Zajęcia są bezpłatne.
 3. Szczegółowy opis zajęć podany jest na plakatach, ulotkach i na stronie www.old.mbpmm.pl.
 4. Jeśli na zajęcia obowiązują zapisy, należy zgłaszać się telefonicznie
  lub osobiście w Czytelni. Przy zapisie podajemy imię, nazwisko
  oraz numer telefonu do kontaktu.
 5. Zapisanie siebie lub dziecka (13+) na imprezę biblioteczną
  oraz powierzenie w/w danych osobowych Bibliotece jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na:

- fotografowanie uczestnika podczas imprez zgodnie z prawem autorskim
i prawami pochodnymi, w tym z prawem do wizerunku
 (wyłącznie zdjęcia grupowe, bez kadrowania);

 -  na udostępnianie i wykorzystanie wizerunku uczestnika (na zdjęciach grupowych) do celów promujących i dokumentujących pracę Biblioteki
na stronie internetowej Biblioteki, Miasta, Powiatu, w internetowych serwisach, mediach społecznościowych, prasie lokalnej, branżowej              
i ogólnopolskiej.

 1. Rodzic/opiekun jest zobowiązany zgłosić u prowadzącego ewentualne problemy zdrowotne dziecka pozostawionego na imprezie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne (telefony, tablety itp.) przyniesione na zajęcia przez uczestników.
 3. Za szkody wyrządzone przez uczestnika imprezy odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni lub sam uczestnik jeśli jest osobą pełnoletnią.
 4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i szacunku do innych uczestników oraz osób prowadzących. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkuje wykluczeniem z
 5. Jedynym celem zbierania przez Bibliotekę danych osobowych wskazanych  w powyższych punktach jest zapewnienie udziału
  w imprezie i kontaktu Organizatora z rodzicem/opiekunem w sytuacjach szczególnych. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi, jaką jest udział w imprezie (RODO).
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości w kwestii ochrony Państwa danych osobowych podczas organizacji imprez i ich trwania prosimy o kontakt
  z Inspektorem Ochrony Danych Biblioteki - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Załączniki:
Download this file (ZOBOWIĄZANIE.pdf)ZOBOWIĄZANIE.pdf[ ]588 kB