Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki4.jpg

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ODDZIAŁU DLA DZIECI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 Postanowienia ogólne

 

 1. Z Wypożyczalni Oddziału dla Dzieci  mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli Czytelnicy.
 2. Korzystanie z Wypożyczalni Oddziału dla Dzieci jest bezpłatne.
 3. Nieletni Czytelnik do lat 13 zostaje zapisany w obecności rodzica/opiekuna prawnego na podstawie dowodu osobistego jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, po wcześniejszym wypełnieniu karty zapisu i zapoznaniu się
  z Regulaminem Wypożyczalni Oddziału dla Dzieci.
 4. Znajomość Regulaminu obowiązuje również rodziców lub opiekunów, którzy odpowiadają za niepełnoletniego czytelnika, podpisując zobowiązanie. Osoby mające nierozliczone zobowiązania wobec MBP nie mogą być poręczycielami osoby małoletniej.
 5. Za osoby niepełnoletnie przebywające w Bibliotece odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Warunkiem korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Oddziału dla Dzieci MBP w Mińsku Mazowieckim jest posiadanie karty bibliotecznej.
 7. Karta biblioteczna wydawana jest wszystkim Czytelnikom Oddziału dla Dzieci,
  do czego niezbędne jest:
 8. okazanie aktualnego dowodu tożsamości, legitymacji szkolnej lub innego dokumentu zawierającego dane osobowe niezbędne do wypełnienia zobowiązania;
 9. prawidłowe wypełnienie i podpisanie zobowiązania zawierającego następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, grupa zawodowa, adres zamieszkania, telefon, email.
 10. KARTĘ BIBLIOTECZNĄ Czytelnika nieletniego do lat 13 otrzymuje rodzic lub              opiekun prawny, który składa podpis w księdze kart wydanych czytelnikom.                 Czytelnik nieletni powyżej roku 13 może odebrać kartę biblioteczną samodzielnie.
 11. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za każde użycie karty. W przypadku nieletnich                            do lat 13 odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny.
 12. Fakt zagubienia lub uszkodzenia Karty Czytelnika należy bezzwłocznie zgłosić w                Oddziale dla Dzieci. Za wydanie pierwszego duplikatu pobierana jest opłata w            wysokości 10 zł (dziesięciu złotych), za wydanie drugiego 20 zł (dwadzieścia                złotych).
 13. Zabrania się przenoszenia na inne osoby uprawnień wynikających z posiadania KARTY BIBLIOTECZNEJ.
 14. Prawidłowe wypełnienie i podpisanie zobowiązania zawierającego powyższe dane jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie Państwa danych osobowych podczas korzystania z usług bibliotecznych Oddziału dla Dzieci.

 

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 1. Podanie danych osobowych zgodnych z okazanym dowodem tożsamości na zobowiązaniu jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika; odmowa podania danych i okazania dowodu tożsamości będzie skutkować odmową realizacji usług.
 2. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę (patrz: § 1, ust.1 pkt b) są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie
  o bibliotekach i podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia i z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 3. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu zapewnienie ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk korzystania z Biblioteki.
 4. Osobie, której dotyczą gromadzone dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, do ich sprostowania, a także - po złożeniu pisemnego wniosku, uregulowaniu zaległości tj. książkowych i uiszczeniu kary umownej za przetrzymanie – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie i usunięcia jej danych osobowych z bazy w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa. Konto czytelnika nieaktywnego przez 5 lat zostanie usunięte z bazy czytelników, a jego zobowiązanie zniszczone, pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec MBP.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych.
 7. Administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 

Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych Oddziału dla Dzieci

 1. Czytelnik przychodząc do Wypożyczalni Oddziału dla Dzieci zostawia wierzchnie okrycie i plecak/torbę w szatni.
 2. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać       z Wypożyczalni Oddziału dla Dzieci.
 3. Bibliotekarz Oddziału dla Dzieci na prośbę Czytelnika udziela informacji                     o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów.
 4. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć 5 woluminów, w tym mogą być
  to 2 audiobooki.
 5. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 6. Bibliotekarz Oddziału dla Dzieci ma prawo odmówienia wypożyczenia książki i świadczenia innych usług bibliotecznych osobom z kontem obciążonym zaległościami książkowymi w pozostałych działach MBP w Mińsku Mazowieckim.
 7. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem,             a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek i audiobooków.
 9. Bibliotekarz Oddziału dla Dzieci może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie oczekują na nią inni Czytelnicy.
 10. Przesunięcia terminu wypożyczonej książki można dokonać bezpośrednio                   w Wypożyczalni Oddziału lub telefonicznie.
 11. Czytelnik, który nie zwrócił książki lub audiobooka w wyznaczonym terminie i nie dokonał prolongaty jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Biblioteki kary w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) od 1 (jednego) woluminu za każdy dzień zwłoki oraz do zwrotu kosztów wysyłanych przez Bibliotekę upomnień w wysokości 3,00 zł (trzy złote) za każde upomnienie. W wyjątkowych sytuacjach kara może być anulowana.
 12. Na sumy wpłacane z tytułu kary oraz upomnień Biblioteka wydaje pokwitowanie.
 13. W przypadku dzieci za zwrot przetrzymanych książek lub audiobooków odpowiada rodzic lub opiekun prawny (figurujący na zobowiązaniu).
 14. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada rodzic lub opiekun prawny. Wysokość odszkodowania ustala Bibliotekarz.
 15. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki lub audiobooka biblioteka wydaje zainteresowanemu pokwitowanie.

Postanowienia końcowe

 1. W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Czytelnik może zostać tymczasowo pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni Oddziału dla Dzieci.
 2. W razie rażącego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu pozbawienie Czytelnika prawa korzystania z Wypożyczalni Oddziału dla Dzieci może mieć charakter trwały.
 3. Decyzję w sprawie tymczasowego lub trwałego pozbawienia prawa korzystania           z Wypożyczalni Oddziału dla Dzieci podejmuje kierownik Wypożyczalni Oddziału.
 4. Od decyzji, o której mowa w ust.1 i 2 Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
Download this file (ZOBOWIĄZANIE.pdf)ZOBOWIĄZANIE.pdf[ ]588 kB