Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki3.jpg

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Postanowienia ogólne

 1. Z Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej, zwanej dalej „Wypożyczalnią” mogą korzystać:

- osoby pełnoletnie

- osoby małoletnie od lat 13

 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Wypożyczalni jest okazanie posiadanej karty bibliotecznej.
 2. Karta biblioteczna wydawana jest wszystkim Czytelnikom Wypożyczalni,
  do czego niezbędne jest:
 3. okazanie aktualnego dowodu tożsamości, legitymacji szkolnej lub innego dokumentu zawierającego PESEL
 4. prawidłowe wypełnienie i podpisanie zobowiązania potwierdzającego gotowość do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Złożenie podpisu jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim.
 5. Czytelnik może wypożyczać książki samodzielnie lub za pośrednictwem osoby wskazanej przez niego w karcie zapisu „Zobowiązanie” jako upoważnionej
  do wypożyczenia książek w imieniu Czytelnika.
 6. Zabrania się przenoszenia na inne osoby uprawnień wynikających z posiadania Karty

Bibliotecznej, z zastrzeżeniem §1 ust. 4.

 1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za każde użycie karty. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny.
 2. Fakt zagubienia lub uszkodzenia Karty Bibliotecznej należy bezzwłocznie zgłosić
  w Wypożyczalni. Za wydanie pierwszego duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 10 zł (dziesięciu złotych), za wydanie drugiego 20 zł (dwadzieścia złotych)
 3. Za osoby niepełnoletnie przebywające w Bibliotece odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Czytelnik niepełnoletni powyżej 13 roku może samodzielnie odebrać kartę biblioteczną.

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

zapisy zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim z siedzibą ul. Piłsudskiego 1a 05-300 Mińsk Mazowiecki, w imieniu Administratora Danych działa Dyrektor Biblioteki – Pani Elżbieta Sieradzińska.
 2. Dane użytkowników (czytelników) wykorzystywane będą w celu zapewnienia ochrony wypożyczanych zbiorów, sprzętu komputerowego, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Czytelników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania informacji o grupie społeczno - zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88  poz. 439 ze zm.) Dane użytkowników (czytelników) gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie pod warunkiem uregulowania zaległości książkowych i uiszczenia kary umownej
  za przetrzymanie.
 4. W sprawach spornych przysługuje Czytelnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Odmowa podania danych i okazania dowodu tożsamości będzie skutkować odmową realizacji usług.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 3. książkach, audiobookach – rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści;
 4. Karcie Zobowiązania – rozumie się przez to dokument zawierający: dane osobowe Użytkownika (nazwisko i imię, datę urodzenia, adres zamieszkania
  z kodem, PESEL, telefon, adres e-mail, grupa zawodowa), nr Czytelnika (Użytkownika), znak statystyczny określający grupę społeczno-zawodową, dane Administratora Danych oraz oświadczenia Użytkownika, że zapoznał się
  z Regulaminem Biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody; Karta Zobowiązania zawiera dodatkowo, zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych Biblioteki i ewentualnych roszczeń;
 5. Karcie Czytelnika – rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie karty zobowiązania i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym umożliwiającym wypożyczanie oraz korzystanie z usług bibliotecznych;
 6. Czytelniku (użytkowniku) – rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające, zgodnie z Regulaminem, do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych, zaakceptowała oraz zobowiązała się stosować Regulamin Biblioteki poprzez oświadczenie w Karcie zobowiązania oraz wypełniła kartę zobowiązania bibliotecznego;
 7. dokumencie tożsamości – rozumie się przez to dowód osobisty, prawo jazdy, legitymację szkolną potwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów i usług Biblioteki. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imiona osoby, data urodzenia, numer PESEL. Cudzoziemcy okazują paszport lub kartę pobytu.
 8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa. Konto czytelnika nieaktywnego przez 5 lat zostanie usunięte z bazy czytelników, a jego zobowiązanie zniszczone, pod warunkiem, że Czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec MBP.
 9. Biblioteka nie zwraca opłaty pobranej za kartę, jeśli czytelnik zrezygnuje z korzystania z Biblioteki.
 10. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych wymienionych w pkt §1 ust.3 pkt b.
 11. Administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 12. W sprawach spornych Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych Wypożyczalni

 1. Czytelnik ma prawo jednorazowo wypożyczyć 5 książek lub audiobooków na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Czytelnicy Wypożyczalni mają wolny dostęp do półek.
 3. Czytelnicy mogą korzystać z elektronicznego katalogu zbiorów on-line poprzez stronę: www.old.mbpmm.pl.
 4. Na życzenie Czytelnika dyżurujący Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.
 6. Przed wypożyczeniem książki Czytelnik powinien sprawdzić jej stan i zgłosić ewentualne uwagi Bibliotekarzowi. W przeciwnym razie przyjmuje się, że książka nie była zniszczona.
 7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki lub audiobooka Czytelnik ma obowiązek kupić taką samą książkę lub audiobook. Jeśli nie jest to możliwe,
  po uzgodnieniu z Bibliotekarzem może kupić inną potrzebną Wypożyczalni książkę, audiobook lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej książki lub audiobooka.
 8. Wypożyczalnia za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadamia Czytelnika
  o zbliżającym się i przekroczonym terminie zwrotu wypożyczonych książek
  i audiobooków. Brak powiadomienia nie zwalnia Czytelnika z obowiązku terminowego zwrotu książek.
 9. Na prośbę Czytelnika złożoną przed upływem terminu zwrotu danej książki lub audiobooka Wypożyczalnia może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki lub audiobooka pod warunkiem, że nie oczekują na nie inni Czytelnicy.
 10. Prolongaty można dokonać dwukrotnie osobiście w Wypożyczalni, telefonicznie lub meilowo na adres: wypożTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. Czytelnik, który nie zwrócił książki w wyznaczonym terminie i nie dokonał prolongaty jest obowiązany do zapłaty na rzecz Biblioteki kary w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za 1 (jeden) wolumin za każdy dzień zwłoki oraz do zwrotu kosztów upomnień wysyłanych przez Bibliotekę w wysokości 3,00 zł (trzy złote) lub wg cennika Poczty Polskiej za każde upomnienie.
 12. Na sumy wpłacane z tytułu kary oraz upomnienia Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
 13. Bibliotekarz Wypożyczalni ma prawo odmowy wypożyczenia książki i świadczenia innych usług bibliotecznych osobom z kontem obciążonym zaległościami książkowymi w pozostałych działach MBP w Mińsku Mazowieckim.
 14. Bibliotekarz Wypożyczalni ma prawo odmowy obsługi osób nietrzeźwych, będących pod wpływem środków odurzających, zachowujących się obraźliwie w stosunku do Bibliotekarzy i innych Czytelników, zakłócających spokój oraz niszczących zbiory biblioteczne lub wyposażenie.

Postanowienia końcowe

 

 1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.
 2. W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Czytelnik może zostać tymczasowo pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni.
 3. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu pozbawienie Czytelnika prawa korzystania z Wypożyczalni może mieć charakter trwały.
 4. Decyzję w sprawie tymczasowego lub trwałego pozbawienia prawa korzystania z Wypożyczalni podejmuje Kierownik Wypożyczalni
 5. Od decyzji, o której mowa w ust. 3 Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Download this file (ZOBOWIĄZANIE.pdf)ZOBOWIĄZANIE.pdf[ ]588 kB